0

Kalibratielaboratorium

EURO-INDEX b.v. beschikt over een bijzonder modern service- en kalibratielaboratorium. In het laboratorium worden alle meetinstrumenten uit het assortiment preventief onderhouden, gerepareerd, gekalibreerd en indien nodig gejusteerd. Periodiek onderhoud verlengt de levensduur van uw meetinstrumenten. Een kalibratiecertificaat vermeldt hoeveel het instrument afwijkt ten opzichte van onze, naar (inter)nationale standaarden herleidbare, kalibratiemiddelen. Is uw kwaliteitssysteem gecertificeerd, dan is het meestal verplicht om uw meetinstrumenten periodiek te laten kalibreren.

RvA accreditatie

Het kalibratielaboratorium van EURO-INDEX b.v. beschikt sinds 21 augustus 1997 over een RvA accreditatie voor verschillende grootheden. Dit betekent dat EURO-INDEX b.v. heeft aangetoond technisch bekwaam te zijn, in staat is valide resultaten te leveren en te werken volgens een gedocumenteerd kwaliteitsmanagementsysteem. De RvA accreditatie is gebaseerd op een beoordeling tegen de vereisten zoals vastgelegd in NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 en in de RvA regelementen.

De accreditatie is van toepassing op de activiteiten zoals gespecificeerd in de gewaarmerkte bijlage die is voorzien van het accreditatienummer K 105.

RvA certificaat K105    Bijlage K105 (van rva.nl)

De norm NEN-EN-ISO/IEC 17025 bevat de algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria.

Wat is accreditatie? (bron: www.rva.nl)

Zowel nationaal als internationaal hebben afnemers behoefte aan zekerheid over de kwaliteit van geleverde goederen en diensten. Immers, de verscheidenheid is tegenwoordig groot. Daarom kan een leverancier zijn product of dienst objectief laten beoordelen of testen door een laboratorium, certificatie- of inspectie-instelling. Dit is mogelijk op ieder denkbaar werkgebied, zoals bouw, energie, voeding, milieu, drinkwater, gezondheid, transport en zo verder.

Bij een goed resultaat verstrekt de beoordelende organisatie een conformiteitverklaring van het product of de dienst. Meestal bestaat die verklaring uit een certificaat of een rapport. Daarom heet een beoordelende instelling een conformiteitverklarende instelling. Het is belangrijk dat deze instelling competent is. Alleen dan is de conformiteitverklaring bruikbaar en betrouwbaar. Een accreditatie-instelling beoordeelt zowel het managementsysteem als de technische competentie van de conformiteitverklarende instelling. Daarnaast houdt de accreditatie-instelling toezicht om de onpartijdigheid en deskundigheid van de conformiteitverklarende instelling te garanderen.


Diverse disciplines

Het service en kalibratielaboratorium van EURO-INDEX b.v. is verdeelt in verschillende disciplines gebaseerd op het soort meetinstrument en de gemeten grootheden.

De disciplines zijn:

  • Druk
  • Gasanalyse
  • Temperatuur (inclusief infrarood temperatuurmeting en thermografie)
  • Elektrische grootheden
  • Gasdetectie
  • Luchtsnelheid en luchthoeveelheid

ESD

Een elektrostatische ontlading of ESD (Electro Static Discharge) kan een gevaar vormen voor elektronische componenten en printplaten. Bij onderhoud van elektrotechnische instrumenten is het van groot belang dat er maatregelen zijn getroffen om ESD veilig te werken.

In het kalibratielaboratorium van EURO-INDEX b.v. zijn diverse ESD maatregelen getroffen, waaronder een ESD vloer, stoelen, schoenen, kleding, etc. De kans dat een elektronisch component beschadigd raakt door ESD is daarmee vrijwel nihil.

Klimaat in het laboratorium

Voor diverse kalibratieprocedures is het van belang dat de omgevingstemperatuur, relatieve luchtvochtigheid en barometrische druk binnen bepaalde grenswaarden liggen. Voor dit doel is het EURO-INDEX kalibratielaboratorium voorzien van een omvangrijke klimaatinstallatie, die er voor zorgt dat onder vrijwel alle weersomstandigheden het binnenklimaat aan de gestelde voorwaarden blijft voldoen.