Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
0

Kalibratielaboratorium

EURO-INDEX b.v. beschikt over een bijzonder modern service- en kalibratielaboratorium. In het laboratorium worden meetinstrumenten preventief onderhouden, gerepareerd, gekalibreerd en indien nodig gejusteerd. 

Waarom kalibreren?

Een kalibratiecertificaat vermeldt hoeveel een meetinstrument afwijkt ten opzichte van, naar (inter)nationale standaarden herleidbare, kalibratiemiddelen. Bij de meetresultaten op het certificaat wordt tevens vermeld of deze binnen of buiten de specificaties vallen, die door de fabrikant van het meetinstrument zijn opgegeven. Zonder kalibratiecertificaat kunt u er slechts vanuit gaan dat uw meetinstrument voldoet aan de fabrieksspecificaties, maar aantonen kunt u dit niet.

Justeren

Indien de geconstateerde afwijking groter is dan gespecificeerd wordt het instrument gejusteerd, waarna het weer de juiste
waarden aangeeft. Na justering ontvangt u twee kalibratiecertificaten: één van de voorkalibratie en één van de nakalibratie.

Onderhoud

Om een meetinstrument in goede conditie te houden is naast kalibratie in de meeste gevallen ook periodiek onderhoud noodzakelijk.
Dit geldt zeker voor meetinstrumenten met onderdelen die aan slijtage of vervuiling onderhevig zijn, zoals een rookgasmeter of
gasdetector met elektrochemische sensoren, pompjes en/of filters. Tijdige vervanging van verbruiksonderdelen, het uitvoeren van
firmware updates, controle van batterijen of accucapaciteit, zekeringen, meetsnoeren en dergelijke maken doorgaans geen deel uit
van een kalibratie, maar wel van preventief onderhoud. Denk daarbij aan uw auto die u periodiek naar de garage brengt voor een
APK keuring (vergelijkbaar met een kalibratie) en klein en groot onderhoud. Enkel de keuring van uw auto is vaak verplicht, terwijl
het klein en groot onderhoud uw auto juist in bedrijf houdt.

Kalibratiemogelijkheden

Het service en kalibratielaboratorium van EURO-INDEX b.v. is verdeelt in verschillende afdelingen gebaseerd op het soort meetinstrument en de gemeten grootheden:

  • Elektrotechnisch
  • Temperatuur (inclusief infrarood temperatuurmeting en thermografie)
  • (Rook)gasanalyse
  • Klimaattechniek
  • Druk/trek

Klik hier voor een compleet overzicht van de kalibratiemogelijkheden

ESD

Een elektrostatische ontlading of ESD (Electro Static Discharge) kan een gevaar vormen voor elektronische componenten en printplaten. Bij onderhoud van elektrotechnische instrumenten is het van groot belang dat er maatregelen zijn getroffen om ESD veilig te werken.

In het kalibratielaboratorium van EURO-INDEX b.v. zijn diverse ESD maatregelen getroffen, waaronder een ESD vloer, stoelen, schoenen, kleding, etc. De kans dat een elektronisch component beschadigd raakt door ESD is daarmee vrijwel nihil.

Omgevingscondities in het laboratorium

Voor diverse kalibratieprocedures is het van belang dat de omgevingstemperatuur, relatieve luchtvochtigheid en barometrische druk binnen bepaalde grenswaarden liggen. Voor dit doel is het EURO-INDEX kalibratielaboratorium voorzien van een omvangrijke klimaatinstallatie, die er voor zorgt dat onder vrijwel alle weersomstandigheden de omgevingscondities aan de gestelde voorwaarden blijven voldoen.

RvA accreditatie

Het kalibratielaboratorium van EURO-INDEX b.v. beschikt sinds 21 augustus 1997 over een RvA accreditatie voor verschillende grootheden. Dit betekent dat EURO-INDEX b.v. heeft aangetoond technisch bekwaam te zijn, in staat is valide resultaten te leveren en te werken volgens een gedocumenteerd kwaliteitsmanagementsysteem. De RvA accreditatie is gebaseerd op een beoordeling tegen de vereisten zoals vastgelegd in NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 en in de RvA regelementen.

De RvA is medeondertekenaar van de ILAC en IAF Multilaterale Overeenkomsten. Conformiteitverklaringen van door de RvA geaccrediteerde organisaties worden daarmee wereldwijd geaccepteerd.

De accreditatie is van toepassing op de activiteiten zoals gespecificeerd in de gewaarmerkte bijlage die is voorzien van het accreditatienummer K 105.

RvA certificaat K105    Bijlage K105 (van rva.nl)

De norm NEN-EN-ISO/IEC 17025 bevat de algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria.

Wat is accreditatie? (bron: www.rva.nl)

Zowel nationaal als internationaal hebben afnemers behoefte aan zekerheid over de kwaliteit van geleverde goederen en diensten. Immers, de verscheidenheid is tegenwoordig groot. Daarom kan een leverancier zijn product of dienst objectief laten beoordelen of testen door een laboratorium, certificatie- of inspectie-instelling. Dit is mogelijk op ieder denkbaar werkgebied, zoals bouw, energie, voeding, milieu, drinkwater, gezondheid, transport en zo verder.

Bij een goed resultaat verstrekt de beoordelende organisatie een conformiteitverklaring van het product of de dienst. Meestal bestaat die verklaring uit een certificaat of een rapport. Daarom heet een beoordelende instelling een conformiteitverklarende instelling. Het is belangrijk dat deze instelling competent is. Alleen dan is de conformiteitverklaring bruikbaar en betrouwbaar. Een accreditatie-instelling beoordeelt zowel het managementsysteem als de technische competentie van de conformiteitverklarende instelling. Daarnaast houdt de accreditatie-instelling toezicht om de onpartijdigheid en deskundigheid van de conformiteitverklarende instelling te garanderen.